(Pecten analis) 
(Pecten analis) 
Ampulla recti 
Ampulla recti 
Apex vesicae 
Apex vesicae 
Arachnoidea mater spinalis 
Arachnoidea mater spinalis 
Articulatio sacrococcygea 
Articulatio sacrococcygea 
Bulbus penis, Corpus spongiosum penis 
Bulbus penis, Corpus spongiosum penis 
Caput epididymidis 
Caput epididymidis 
Cauda epididymidis 
Cauda epididymidis 
Colon sigmoideum 
Colon sigmoideum 
Columnae anales 
Columnae anales 
Corona glandis 
Corona glandis 
Corpus anococcygeum [Lig. anococcygeum] 
Corpus anococcygeum [Lig. anococcygeum] 
Corpus cavernosum penis 
Corpus cavernosum penis 
Corpus spongiosum penis 
Corpus spongiosum penis 
Ductuli efferentes testis 
Ductuli efferentes testis 
Ductus deferens 
Ductus deferens 
Ductus deferens 
Ductus deferens 
Excavatio rectovesicalis 
Excavatio rectovesicalis 
Fascia cremasterica 
Fascia cremasterica 
Fascia pelvis visceralis 
Fascia pelvis visceralis 
Fascia rectoprostatica 
Fascia rectoprostatica 
Filum terminale 
Filum terminale 
Filum terminale 
Filum terminale 
Fossa navicularis urethrae 
Fossa navicularis urethrae 
Glans penis 
Glans penis 
Intestinum tenue 
Intestinum tenue 
Lig. fundiforme penis 
Lig. fundiforme penis 
Lig. puboprostaticum 
Lig. puboprostaticum 
Lig. sacrococcygeum posterius superficiale 
Lig. sacrococcygeum posterius superficiale 
Linea alba 
Linea alba 
Lobuli testis 
Lobuli testis 
M. cremaster 
M. cremaster 
M. dartos 
M. dartos 
M. sphincter ani externus 
M. sphincter ani externus 
M. sphincter ani externus 
M. sphincter ani externus 
M. sphincter ani internus 
M. sphincter ani internus 
M. transversus perinei profundus 
M. transversus perinei profundus 
Mediastinum testis 
Mediastinum testis 
Membrana perinei 
Membrana perinei 
Mesenterium 
Mesenterium 
N. sacralis [S1], Radix 
N. sacralis [S1], Radix 
Omentum majus 
Omentum majus 
Ostium ureteris 
Ostium ureteris 
Ostium urethrae externum 
Ostium urethrae externum 
Ostium urethrae internum 
Ostium urethrae internum 
Plexus venosus vertebralis externus anterior et posterior 
Plexus venosus vertebralis externus anterior et posterior 
Plica transversa recti* 
Plica transversa recti* 
Plica umbilicalis mediana (Lig. umbilicale medianum) 
Plica umbilicalis mediana (Lig. umbilicale medianum) 
Preputium penis 
Preputium penis 
Prostata 
Prostata 
Scrotum 
Scrotum 
Septula testis 
Septula testis 
Sinus anales 
Sinus anales 
Spatium epidurale 
Spatium epidurale 
Spatium retropubicum** 
Spatium retropubicum** 
Spatium subarachnoideum 
Spatium subarachnoideum 
Symphysis pubica 
Symphysis pubica 
Tunica albuginea corporum cavernosorum 
Tunica albuginea corporum cavernosorum 
Tunica dartos 
Tunica dartos 
Urethra, Pars intermedia [membranacea] 
Urethra, Pars intermedia [membranacea] 
Urethra, Pars spongiosa 
Urethra, Pars spongiosa 
V. dorsalis profunda penis 
V. dorsalis profunda penis 
V. dorsalis superficialis penis 
V. dorsalis superficialis penis 


Becken, Pelvis, beim Mann; Medianschnitt.
Median section through the male pelvis; paramedian section of the scrotum.

* klinisch: KOHLRAUSCHsche Falte / clinical: KOHLRAUSCH's fold; ** klinisch: RETZIUSscher Raum / clinical: Space of RETZIUS